TITLE

DESCRIPTION

Regulamin oceniania zachowania

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA W NIEPUBLICZNYM EUROPEJSKIM GIMNAZJUM JĘZYKOWYM W LEGIONOWIE Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (opublikowane w Dz.U. Nr 156, poz. 1046) wprowadzającego zmiany do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych   ustala się szczegółowe kryteria oceny zachowania, tryb i zasady jej ustalenia oraz tryb odwołania. Ocenianie Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz zasad obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Ocenianie wewnątrzszkolne Cele oceniania wewnątrzszkolnego: Informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu. Dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o zachowaniu ucznia. Ocena z zachowania ucznia w szkole i poza nią wyraża: Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły. Dbałość o piękno mowy ojczystej. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. Okazywanie szacunku innym osobom. Ustala się jedną ocenę zachowania uwzględniającą wszystkie powyższe elementy. Tryb i zasady ustalania oceny zachowania ucznia Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Zachowanie ucznia w klasach I-III ocenia się według skali: Wzorowe Bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpowiednie Naganne Ocena z zachowania nie ma wpływu na promocję i ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt.4 . Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole, co najmniej dwa razy z rzędu, ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę z zachowania. Oceną wyjściową z zachowania jest ocena dobra. Ocena z zachowania jest jawna i ustnie umotywowana na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Ocena z zachowania jest zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną. Na początku roku szkolnego wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców ( opiekunów prawnych) z regulaminem oceniania zachowania. Uczeń, który opuścił w półroczu ponad 50% godzin bez usprawiedliwienia otrzymuje automatycznie ocenę naganną. Skala ocen I  OCENA WZOROWA Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny oraz w klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej otrzymał wszystkie oceny pozytywne. a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: Uczeń: - nie spóźnia się na lekcje, a wszystkie nieobecności ucznia są usprawiedliwione w ciągu tygodnia po jego  powrocie do szkoły, - wywiązuje się z powierzonych mu zadań w szkole oraz  sam podejmuje się realizacji zadań, - inicjuje prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska, planuje a następnie wykonuje je baz zarzutu oraz pobudza do aktywności innych, - bierze aktywny udział w lekcjach i zajęciach dodatkowych, - zawsze jest przygotowany do zajęć, - nosi odpowiedni strój uczniowski, dostosowany do miejsca, jakim jest szkoła – strój jest czysty i schludny, nie odsłania części ciała, które zwyczajowo pozostają zakryte, brak widocznego makijażu i przesadnej biżuterii, - zawsze pamięta o zmianie obuwia, - aktywnie uczestniczy we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wykazuje się umiejętnością krytycznej samooceny i wyciągania konstruktywnych wniosków. b) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły. Uczeń: - przestrzega wszystkich zasad zawartych w statucie szkoły, przepisów BHP, - jest aktywny w szkole i poza nią, w miarę swoich możliwości reprezentuje szkołę (wolontariat, harcerstwo, konkursy przedmiotowe, olimpiady, zawody sportowe itp.), osiągając sukcesy, - przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej, - dba i szanuje mienie szkolne i swoich kolegów, - informuje osoby dorosłe o zaistniałym incydencie niszczenia mienia, - szanuje tradycję szkolną – na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym, kulturalnie zachowuje się podczas szkolnych imprez i uroczystości, - szanuje symbole narodowe, szkolne i religijne, - kultywuje ważne dla szkoły uroczystości – Dzień Papieski, Pasowanie na Ucznia, udział w wyborach Samorządu Szkolnego, Dzień Sportu, Festiwal Teatralny „Maska”, - dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych i innych, w tym także prywatnych wyjazdów rodzinnych. d) Dbałość o piękno mowy ojczystej. Uczeń: - nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią (dotyczy to również portali społecznościowych oraz komunikowania się za pomocą sms-ów). - wzorowo dba o piękno mowy ojczystej. e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Uczeń: - nie opuszcza szkoły podczas przerw międzylekcyjnych i zajęć szkolnych, - dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, - nie stwarza zagrożenia okaleczeniem innych osób (nie przynosi do szkoły ostrych narzędzi – noży, itp.), - przestrzega zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających, nie rozprowadza ich wśród rówieśników, - nie wchodzi na niedozwolone strony internetowe i nie rozpowszechnia pornografii, - nie bierze udziału w mobbingu, tzn. szykanowaniu, izolowaniu, wyśmiewaniu i wyszydzaniu, obmawianiu, szantażowaniu, bądź stosowaniu przemocy fizycznej wobec innych osób. Dotyczy to również stosowania mobbingu za pośrednictwem portali społecznościowych oraz wysyłania obraźliwych sms-ów. - zgłasza konflikty, bójki osobom dorosłym, właściwie reaguje w sytuacjach konfliktowych, potrafi łagodzić napięcia w klasie, - stosuje się do zasad regulaminu pracowni klasowych, sali gimnastycznej, - dba o higienę ciała i stroju. f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. Uczeń: - nie ma żadnych znaczących uwag w dzienniku lub tzw. zeszycie uwag, - jest koleżeński i uprzejmy, wykazuje się dużą kulturą osobistą, - zawsze używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję przepraszam, - nie wchodzi w konflikt z prawem, - właściwie wyraża swoje uczucia i emocje wobec rówieśników i dorosłych, - nie wchodzi w konflikty z kolegami, nauczycielami; nie rozwiązuje w sposób siłowy konfliktów z rówieśnikami, - właściwie zachowuje się podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, przerw, w trakcie posiłków. g) Okazywanie szacunku innym osobom. Uczeń: - jest uczynny wobec słabszych i potrzebujących pomocy, - stosuje formy grzecznościowe zgodnie z obowiązującymi normami, - respektuje polecenia pracowników szkoły, - toleruje odmienność światopoglądów, odmienność religijną, narodowościową i kulturową. II OCENA BARDZO DOBRA Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny. a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: - wszystkie nieobecności ucznia są usprawiedliwione w ciągu tygodnia po jego  powrocie do szkoły, Uczeń: - nie spóźnia się na lekcje z przyczyn nieuzasadnionych przez rodziców (np. przedłużająca się wizyta u lekarza), - wywiązuje się z powierzonych mu zadań w szkole, - bierze aktywny udział w lekcjach i zajęciach dodatkowych, - zawsze jest przygotowany do zajęć - systematycznie nosi odpowiedni strój uczniowski dostosowany do miejsca, jakim jest szkoła – strój jest czysty i schludny, nie odsłania części ciała, które zwyczajowo pozostają zakryte, brak widocznego makijażu i przesadnej biżuterii, - zawsze pamięta o zmianie obuwia, - pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, jego praca była rzeczowa, konstruktywna. b) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły. Uczeń: - przestrzega wszystkich zasad zawartych w statucie szkoły, przepisów BHP, - jest aktywny w szkole i poza nią (wolontariat, harcerstwo), - przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej, - dba o mienie szkoły, - reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, - szanuje tradycję szkolną – na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym, - kultywuje ważne dla szkoły uroczystości – Dzień Papieski, Pasowanie na Ucznia, udział w wyborach Samorządu Szkolnego, Dzień Sportu, Festiwal Teatralny „Maska”, - dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych. d) Dbałość o piękno mowy ojczystej. Uczeń: - nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią (dotyczy to również portali społecznościowych oraz komunikowania się za pośrednictwem sms-ów). e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Uczeń: - nie opuszcza szkoły podczas przerw międzylekcyjnych, zajęć lekcyjnych, - dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, - nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia innych, - nie stwarza zagrożenia okaleczeniem innych osób (nie przynosi do szkoły ostrych narzędzi – noży, itp.), - przestrzega zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających, nie rozprowadza ich wśród rówieśników, - nie wchodzi na niedozwolone strony internetowe i nie rozpowszechnia pornografii, - nie bierze udziału w mobbingu, tzn. szykanowaniu, izolowaniu, wyśmiewaniu i wyszydzaniu, obmawianiu, szantażowaniu, bądź stosowaniu przemocy fizycznej wobec innych osób. Dotyczy to również stosowania mobbingu za pośrednictwem portali społecznościowych oraz wysyłania obraźliwych sms-ów. - zgłasza konflikty, bójki osobom dorosłym, właściwie reaguje w sytuacjach konfliktowych, sam ich nie generuje, - stosuje się do zasad regulaminu pracowni klasowych, sali gimnastycznej oraz świetlicy, - dba o właściwe odżywianie, - dba o higienę ciała i stroju – dostosowuje strój do miejsca, jakim jest szkoła, dba, aby był schludny i czysty, nie odsłania części ciała, które zwyczajowo pozostają zakryte, nie ma widocznego makijażu, przesadnej biżuterii, - zawsze zmienia obuwie f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. Uczeń: - jest koleżeński i uprzejmy, - dopuszczalna  2 znaczące uwagi o niewłaściwym zachowaniu, - nie wchodzi w konflikt z prawem, - używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję przepraszam, - właściwie wyraża swoje uczucia i emocje wobec rówieśników i dorosłych, - nie rozwiązuje w sposób siłowy swoich i nie swoich konfliktów z rówieśnikami, - właściwie zachowuje się podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, przerw, w trakcie posiłków. g) Okazywanie szacunku innym osobom. Uczeń: - jest uczynny wobec słabszych i potrzebujących pomocy, - toleruje odmienność światopoglądów, religijną, narodowościową i kulturową, - respektuje polecenia pracowników szkoły, szanuje ich pracę. III OCENA DOBRA Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny. a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: Uczeń: - bardzo rzadko spóźnia się na lekcje z przyczyn nieuzasadnionych przez rodziców (np. przedłużająca się wizyta u lekarza), -nieobecności ucznia są usprawiedliwione w ciągu tygodnia po jego powrocie do szkoły, ma do 3 godzin nieusprawiedliwionych. - wywiązuje się z powierzonych mu zadań w szkole, dopuszcza się jednorazową kulturalną odmowę wykonania  dodatkowego zadania. - bierze aktywny udział w lekcjach i zajęciach dodatkowych, - jest przygotowany do zajęć i w miarę swoich możliwości robi postępy, - prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagował pozytywnie na uwagi zespołu czy opiekuna projektu, b) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły. Uczeń: - przestrzega zasad zawartych w statucie szkoły  - szybko naprawia drobne uchybienia w swoim zachowaniu, przestrzega przepisów BHP, - wykazuje aktywność w szkole i poza nią - wykonuje powierzone prace dla klasy, szkoły, środowiska, - przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej, - dba o mienie szkoły, - sporadycznie prowokuje ubiorem i zapomina o zmianie obuwia, - na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym, - szanuje tradycję szkolną, - dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych. d) Dbałość o piękno mowy ojczystej. Uczeń: - nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią (dotyczy to również portali społecznościowych oraz komunikowania się za pośrednictwem sms-ów), e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Uczeń: - nie opuszcza szkoły podczas przerw międzylekcyjnych, zajęć szkolnych, - dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, - nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia innych, - nie stwarza zagrożenia okaleczeniem innych osób (nie przynosi do szkoły ostrych narzędzi – noży, itp. - przestrzega zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających, nie rozprowadza ich wśród rówieśników. - nie wchodzi na zakazane strony internetowe i nie szerzy pornografii. - nie bierze udziału w mobbingu, tzn. szykanowaniu, izolowaniu, wyśmiewaniu i wyszydzaniu, obmawianiu, szantażowaniu, bądź stosowaniu przemocy fizycznej wobec innych osób. Dotyczy to również stosowania mobbingu za pośrednictwem portali społecznościowych oraz wysyłania obraźliwych sms-ów. f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. Uczeń: - jest koleżeński i uprzejmy, - dopuszcza się 4 znaczące uwagi o niewłaściwym zachowaniu zapisane w dzienniku lub zeszycie uwag; w przypadku ich większej liczby możliwe jest zrównoważenie uwag negatywnych uwagami pozytywnymi, ważna jest też ich waga. Decydujący głos w tym wypadku ma wychowawca. - nie wchodzi w konflikt z prawem, - używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję przepraszam, - właściwie wyraża swoje uczucia i emocje wobec rówieśników i dorosłych, - nie rozwiązuje w sposób siłowy konfliktów z rówieśnikami. g) Okazywanie szacunku innym osobom. Uczeń: - stara się być uczynnym wobec słabszych, -  stara się udzielać pomocy  potrzebującym, - toleruje odmienność światopoglądów, religijną, narodowościową i kulturową. IV OCENA POPRAWNA Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny. a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: - dopuszcza się sporadyczne godziny nieusprawiedliwione – do 10 godzin oraz sporadyczne spóźnienie się na lekcje – maksymalnie 6 spóźnień uzasadnionych  np. przedłużającą się wizytą u lekarza, - przeważnie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego, - nie podejmuje się nawet za namową nauczyciela żadnych zadań dodatkowych, - zapytany podczas lekcji – odpowiada na pytania, - sporadycznie bywa nieprzygotowany do zajęć, - robi postępy w nauce w miarę swoich możliwości, - nie zawsze sumiennie wykonuje powierzone zadania, - wypełnił swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzył mu się nie wywiązać z podjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole. b) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły. Uczeń: - przeważnie  przestrzega statutu szkoły oraz przepisów BHP, - przeważnie przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej, - dba o mienie szkoły, - ma nieliczne wpisy w dzienniku lub zeszycie uwag (do10) o niewłaściwym zachowaniu zapisane w dzienniku lub zeszycie uwag; w przypadku ich większej liczby możliwe jest zrównoważenie uwag negatywnych uwagami pozytywnymi, ważna jest też ich waga. Decydujący głos w tym wypadku ma wychowawca. - do szkoły przychodzi ubrany czysto i schludnie; sporadycznie zapomina o zmianie obuwia, - szanuje tradycję szkolną, - dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych. d) Dbałość o piękno mowy ojczystej. Uczeń: - nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią (dotyczy to również portali społecznościowych oraz komunikowania się za pośrednictwem sms-ów). e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Uczeń: - nie opuszcza szkoły podczas przerw międzylekcyjnych, - przeważnie dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, - przeważnie nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia innych, -przeważnie nie stwarza zagrożenia okaleczeniem innych osób ( nie przynosi do szkoły ostrych narzędzi – noży), itp. -  przestrzega zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających, -  nie rozprowadza w/w środków wśród rówieśników, - nie wchodzi na niedozwolone strony internetowe i nie rozpowszechnia pornografii, - nie bierze udziału w mobbingu, tzn. szykanowaniu, izolowaniu, wyśmiewaniu i wyszydzaniu, obmawianiu, szantażowaniu, bądź stosowaniu przemocy fizycznej wobec innych osób. Dotyczy to również stosowania mobbingu za pośrednictwem portali społecznościowych oraz wysyłania obraźliwych sms-ów. f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. Uczeń: - przeważnie jest grzeczny i koleżeński, - nie wchodzi w konflikt z prawem, - ma liczne wpisy (więcej niż 10) o niewłaściwym zachowaniu w półroczu, - wchodzi sporadycznie w konflikt z rówieśnikami, ale rozwiązuje go bez użycia siły (rozmowa z wychowawcą, pedagogiem szkolnym), - szanuje pracę innych. g) Okazywanie szacunku innym osobom. Uczeń: - rzadko jest uczynny wobec słabszych, - nie doprowadza do zatargów z kolegami z powodu ich odmienności światopoglądów, odmienności religijnej, narodowościowej i kulturowej. V OCENA NIEODPOWIEDNIA a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. Uczeń: - ma do 20 godzin nieusprawiedliwionych, - spóźnia się na lekcje bez podania przyczyny, - nie podejmuje się dodatkowych zadań i nie wykonuje powierzonych mu zadań, - zapytany podczas lekcji odmawia odpowiedzi  lub podejmuje niemerytoryczną  dyskusję z nauczycielem, - często jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych, - nie robi postępów w nauce na miarę swoich możliwości, -często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg, przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu. b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej i dbałość o honor i tradycje szkoły. Uczeń: - często narusza statut szkoły, - swoim zachowaniem przysparza kłopoty nauczycielom i wychowawcy, nie stara się naprawić złego zachowania, - ma bardzo dużo negatywnych uwag w dzienniku lub zeszycie uwag, - nie przestrzega norm współżycia społecznego, ma nagatywny wpływ na kolegów, stosuje przemoc, - notorycznie uchyla się od prac na rzecz szkoły, - nie dba i niszczy mienie szkoły, - nie szanuje tradycji szkolnej, - nie dba o swój wygląd, często zapomina o zmianie obuwia, - nie nosi stroju galowego podczas uroczystości szkolnych, - nie dba o dobre imię szkoły. d) Dbałość o piękno mowy ojczystej. Uczeń: - używa wulgarnych słów w stosunku do innych osób, przeklina (dotyczy to również portali społecznościowych oraz komunikowania się za pośrednictwem sms-ów), - niewłaściwie reaguje na uwagi nauczyciela. e)Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Uczeń: - opuszcza szkołę podczas przerw międzylekcyjnych, - stwarza zagrożenie zdrowia i życia kolegów, zarówno fizyczne jak i psychiczne, f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. Uczeń: - jest niekoleżeński i nieuprzejmy, - nie używa zwrotów grzecznościowych, - konflikty z rówieśnikami rozwiązuje w sposób siłowy, stosuje przemoc, - niszczy mienie szkoły. g)Okazywanie szacunku innym osobom. Uczeń: - nie szanuje rówieśników, osób dorosłych ( nauczycieli i innych pracowników szkoły), -  nie stara się udzielać pomocy  potrzebującym, - doprowadza do zatargów z kolegami z powodu ich odmienności światopoglądów, odmienności religijnej, narodowościowej i kulturowej. VI OCENA NAGANNE a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. Uczeń: - ma powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych, - bardzo często spóźnia się na lekcje bez podania przyczyny, - nie bierze udziału w życiu społecznym klasy i szkoły, a nawet utrudnia taką działalność innym, nie wykonuje zadań obowiązkowych powierzonych mu przez nauczycieli, - zapytany podczas lekcji odmawia odpowiedzi, lub podejmuje niemerytoryczną  dyskusję z nauczycielem, - bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych, - nie robi postępów w nauce na miarę swoich możliwości, - nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków. b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej i dbałość o honor i tradycje szkoły. Uczeń: - bardzo często narusza statut szkoły, - ma liczne uwagi negatywne w zeszycie uwag lub dzienniku lekcyjnym, - posiada kary regulaminowe, - nie poprawia złego zachowania, - nie przestrzega norm współżycia społecznego, - nie dba mienie szkoły i świadomie je niszczy. - nie szanuje tradycji szkolnej, - nie nosi schludnego stroju podczas uroczystości szkolnych, - nie dba o dobre imię szkoły. d) Dbałość o piękno mowy ojczystej. Uczeń: - używa wulgarnych słów w stosunku do rówieśników, przeklina, - niewłaściwie reaguje na uwagi nauczyciela. Lekceważy je i nie podejmuje próby poprawy. e)Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Uczeń: - opuszcza szkołę podczas przerw międzylekcyjnych, - stwarza zagrożenie zdrowia i życia kolegów – znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, zastraszenie czy wyłudzenie, - pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyki ( dopalacze ), - przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty ( noże, petardy, zapałki), - wchodzi na niedozwolone strony internetowe i rozpowszechnia pornografię, - bierze udział w mobbingu, tzn. szykanowaniu, izolowaniu, wyśmiewaniu i wyszydzaniu, obmawianiu, szantażowaniu, bądź stosowaniu przemocy fizycznej wobec innych osób. Dotyczy to również stosowania mobbingu za pośrednictwem portali społecznościowych oraz wysyłania obraźliwych sms-ów. f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. Uczeń: - jest niekoleżeński i nieuprzejmy (arogancki), - jest inicjatorem aspołecznych poczynań w klasie i poza nią, konflikty z rówieśnikami rozwiązuje w sposób siłowy, - świadomie i z premedytacją niszczy mienie szkoły, - wchodzi w konflikt z prawem ( interwencja policji). g)Okazywanie szacunku innym osobom. Uczeń: - nie szanuje rówieśników, osób dorosłych (nauczycieli i innych pracowników szkoły). Niezależnie od spełnienia przez ucznia w/w kryteriów obniża się ocenę do nagannej za: 1.  Ciężkie  pobicie koleżanki/ kolegi. 2.  Picie alkoholu w szkole (np. dyskoteki szkolne). 3.  Używanie lub rozprowadzanie narkotyków. 4. Szerzenie pornografii. 5.  Dokonywanie kradzieży. 6.  Wyłudzanie pieniędzy lub szantaż. 7. Stosowanie mobbingu. 8.  Świadome i wyrachowane niszczenie mienia szkolnego i prywatnego uczniów. 9.  Fałszowanie podpisów i dokumentów.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress