TITLE

DESCRIPTION

Statut

STATUT

 

ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

 

„MILENIUM”

 

ROZDZIAŁ1

 

 • 1

 

 

1.Zespół nosi nazwę: „ Zespół Szkolno - Przedszkolny „MILENIUM”.

 

2.W skład zespołu wchodzą: Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”

 1. Sienkiewicza 6, 05-120 Legionowo,

Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”

 1. Mickiewicza 12, 05-120 Legionowo,

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 1. Piłsudskiego 47, 05-120 Legionowo,

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. Oddział w Jabłonnie. Ul. Modlińska 105 A, niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Ii w Legionowie, ul. Parkowa 27B, 05- 120 Legionowo.

Niepubliczne Europejskie Gimnazjum Językowe

 1. Parkowa 27B 05- 120 Legionowo

 

 

 • . 2

 

Podstawą prawną działania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego „mileniu” jest:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie wykonawcze do Ustawy o Systemie Oświaty.
 3. Niniejszy statut jest nadany przez Organ Prowadzący Milenium S.C.

 

 • . 3

 

Zespół prowadzi spółka cywilna „Milenium” w osobach:

Helena Olkucka – dyrektor zespołu,

Paulina Petrykat-Żmijewska – dyrektor ds. Marketingu i księgowości,

Robert Olkucki – dyrektor ds. Administracji i finansów.

 

 • . 4

 

Osoba prowadząca Zespół sprawuje nadzór nad jego działalnością w zakresie spraw finansowych             i administracyjnych oraz pedagogicznych, a w szczególności:

prawidłowości dysponowania przyznanymi Zespołowi środkami finansowymi oraz gospodarowania mieniem,

przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy pracowników oraz uczniów;

przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy w placówkach wchodzących                    w skład Zespołu;

przestrzegania przepisów prawa oświatowego – realizacji podstawy programowej, zasad oceniania, promowania i klasyfikowania, prowadzenia dokumentacji;

przestrzegania praw dziecka i praw ucznia;

 

 

 • . 5

 

 1. Osoba Prowadząca Zespól odpowiada za jego działalność.
 2. Do zadań Osoby Prowadzącej należy:

1) zapewnienie odpowiednich warunków działania placówek wchodzących w skład Zespołu,          w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym oraz zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, prawnej i organizacyjnej Zespołu;

3) wyposażenie placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych;

4) zapewnienie środków finansowych na realizację statutowych zadań Zespołu;

5) zatrudnianie i odwoływanie dyrektora Zespołu;

6) zatrudnianie nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz obsługi;

7) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości czesnego i wpisowego, a także zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w placówkach wchodzących w skład Zespołu;

8) decydowanie w sprawach udziału placówek wchodzących w skład Zespołu w większych przedsięwzięciach organizowanych poza siedzibami Zespołu, np. akcjach charytatywnych, festiwalach, festynach.

9) zatwierdzanie Programu Rozwoju placówek wchodzących w skład Zespołu;

10) opiniowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Profilaktyczno Wychowawczego szkół wchodzących w skład Zespołu;

11) umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 

 

 • . 6

 

Siedzibą Spółki Cywilnej „Milenium” jest obiekt przy ul. Piłsudskiego 47 w Legionowie.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

ORGANY  ZESPOŁU  I  ICH  ZADANIA

 

 • . 7

 

Organami Zespołu są: Dyrektor Zespołu, Rada Pedagogiczna Przedszkola, Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej, Rada Pedagogiczna Gimnazjum, Samorząd Uczniowski.

Organy Zespołu – Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski działają na podstawie własnych regulaminów, na zasadach określonych ustawą o systemie oświaty.

Regulaminy organów Zespołu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami statutu Zespołu                  i obowiązującym prawem.

 

 • . 8

 

Dyrektora Zespołu powołuje i odwołuje Osoba Prowadząca Zespół.

 

 

 

 • . 9

 

1.Dyrektor kieruje zespołem, odpowiada za jego bieżącą działalność i reprezentuje Zespół                 na zewnątrz.

 1. Do zadań Dyrektora Zespołu należy:

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami zatrudnionymi w Zespole zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) sprawowanie opieki nad uczniami;

3) stwarzanie warunków do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych oraz rozwoju psychofizycznego uczniów;

4) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

5) dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

6) decydowanie w sprawach nagradzania i wymierzania kar porządkowych;

7a) współdecydowanie wraz z Osobą Prowadzącą w sprawach zatrudniania nauczycieli                           i innych pracowników Zespołu;

7b) przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej;

8) realizowanie zadań związanych z ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi prace zawodową, rozwojem zawodowym nauczycieli                              (awansem zawodowym);

9) realizowanie uchwał rady pedagogicznej;

10) wstrzymywanie wykonywania uchwał niezgodnych z przepisami prawa;

11) dopuszczanie programów nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

12) organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

13) właściwa organizacja i przebieg egzaminów zewnętrznych w szkole;

14) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęć do placówek wchodzących w skład Zespołu                i skreślenia ucznia z listy placówek wchodzących w skład Zespołu;

15) przygotowywanie arkusza organizacyjnego placówek wchodzących w skład Zespołu;

16) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

17) ustalanie regulaminów wewnętrznych;

18) współpraca z Osobą Prowadzącą Gimnazjum, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz organami szkoły;

19) wnioskowanie w sprawie nowelizacji statutu Zespołu.

 

 • . 10

 

1.Rady Pedagogiczne tworzą wszyscy nauczyciele, pracujący w poszczególnych placówkach wchodzących w skała Zespołu, ich przewodniczącym jest Dyrektor.

2.Zebrania rad mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, osoby prowadzącej, organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3.Zebrania rad odbywają się zgodnie z regulaminem obrad, który nie może być sprzeczny ze statutem i musi zawierać:

 1. a) sposób zwoływania zebrań – informacja w książce zarządzeń co najmniej na 7 dni przed zebraniem,
 2. b) sposób podejmowania uchwał, ich głosowanie,
 3. c) sposób prowadzenia protokołu,
 4. d) tryb zgłaszania wniosków itp.

4.W zebraniach rad Pedagogicznych mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;

5.Opinie i decyzje Rady Pedagogiczne wyrażają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków rady.

6.Członków Rad Pedagogicznych i osób uczestniczących w zebraniach rad obowiązuje zachowanie tajemnicy poruszanych na posiedzeniu rad spraw, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców (opiekunów prawnych), pracowników szkoły.

7.Organizację pracy Rad Pedagogicznych poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

8.Do kompetencji Rady Pedagogicznej szkoły podstawowej i gimnazjum należy:

1) wnioskowanie w sprawie nowelizacji statutu;

2) zatwierdzanie Paragramów placówek wchodzących w skład Zespołu wraz z  jego składowymi;

3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji (zgodnie z regulaminem oceniania                             i promowania);

4) zatwierdzanie WSO i jego ewaluacji;

5) zatwierdzanie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki i ich ewaluacji;

6) podejmowanie uchwał w sprawie doskonalenia zawodowego, opiniowanie pracy placówek wchodzących w skała Zespołu, tygodniowego rozkładu zajęć, wniosków dyrektora o odznaczenia dla pracowników;

7) podejmowanie uchwał w sprawie obniżania poziomu wymagań dla uczniów z opiniami PPP;

8) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem go do użytku w szkole;

9) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych, uwzględniających potrzeby                                             i zainteresowania uczniów.

 1. Do kompetencji rady Pedagogicznej przedszkola należy:

1) czynny udział w tworzeniu i zatwierdzaniu planów pracy placówki;

2) podejmowanie uchwał w sprawie programów wychowawczo-dydaktycznych realizowanych w przedszkolu;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

4) podejmowanie uchwał w sprawie doskonalenia zawodowego, opiniowanie pracy przedszkola, wniosków dyrektora o odznaczenia dla pracowników;

5) wnioskowanie w sprawie nowelizacji statutu;

6) przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

7) nadawanie statutu oraz zatwierdzanie zmian w statucie Zespołu

8)Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

 

 • . 11

 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu.

Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

Regulamin powyższy nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.

SU może przedstawić Radzie pedagogicznej lub dyrektorowi zespołu wnioski i opinie,                  w sprawach podstawowych praw ucznia, takich jak:

1) prawo zapoznania się z programem, jego celami i wymogami;

2) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

3) prawo do wyrażenia oceny o organizacji pracy szkoły;

4) prawo do wydawania własnej gazety lub innego periodyku;

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się;

2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, tworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;

3) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;

4) współdziałania z władzami szkoły w zapewnieniu należytych warunków do nauki;

5) udziału przedstawicieli – z głosem doradczym – w posadzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

 • . 12

 

Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 • . 13

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • . 14

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz doradcy zawodowi).

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

rodzicami uczniów,

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

placówkami doskonalenia nauczycieli,

innymi szkołami i placówkami,

organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

 

 • . 15

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

ucznia,

rodziców ucznia,

nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,

asystenta edukacji romskiej,

pomocy nauczyciela.

 

 • . 16

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

zajęć rozwijających uzdolnienia,

zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,

zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

zajęć rewalidacyjnych

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej - gimnazjum

porad i konsultacji.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

 • . 17

 

Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.

Nauczanie w klasach, o których mowa w ust. 1, jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

Klasy, o których mowa w ust. 1, organizowane są z początkiem roku szkolnego                               w przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby.

Liczba uczniów w klasie, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15 osób.

Objęcie ucznia nauką w klasie, o której mowa w ust. 1, wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Nauka ucznia w klasie terapeutycznej trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką w klasie tego typu.

 

 

 • . 18

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 8 osób.

Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

 • . 19

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 5 osób.

Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

 • . 20

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.

Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.

Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.

Zajęcia, o których mowa w ustępach poprzedzających, prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

 • . 21

 

Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa  45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.

Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu trwania tych zajęć.

 

 

 • . 22

(dotyczy sp i Gimnazjum)

 

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizowane są w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz doradcy zawodowi i inni specjaliści.

 

 

 

 • . 23

 

Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli prowadzą nauczyciele, nauczyciele wychowawcy i specjaliści.

 

 • . 24

 

 1. Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania, mające na celu

rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie          sposobów ich zaspokajania.

 1. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w klasach I–III obserwację i pomiary pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się; w gimnazjum: doradztwo edukacyjno-zawodowe.
 2. Działania, o których mowa w ust. 1, mają także na celu rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 3. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, nauczyciel wychowawca lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.

 

 1. W szczególnych przypadkach, w których stan zdrowia Ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie przez niego do Szkoły/Przedszkola Szkoła umożliwia indywidualny tok nauczania na terenie placówki, w domu Ucznia lub w miejscu wskazanym przez rodzica (opiekuna prawnego”) jeżeli

1) w orzeczeniu wskazano możliwość realizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania w pomieszczeniu odpowiednio w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole;

2) odpowiednio przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub szkoła dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się zajęcia dla tego dziecka lub ucznia.

 

 1. indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, oraz w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.

 

 1. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
 2. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane zgodnie z przepisami, dotyczącymi tych egzaminów oraz przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania.

 

W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom i młodzieży, o których mowa w ust. 1 (dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym), organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

 

 

 • . 25

 

1.Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu składającego się z nauczycieli, nauczycieli wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

Placówka obejmie kształceniem specjalnym dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowanie społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Placówka obejmie indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

W przypadku osób objętych kształceniem specjalnym, placówka opracuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosuje programu wychowania przedszkolnego i program nauczania na podstawie IPET-u dla uczniów.

Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w ust. 3 (wydanym przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, określając zakres tego programu

 

Szkoła zorganizuje klasy specjalne przeznaczone dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka i zapewnia wspomnianym uczniom

 1. a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu;
 2. b) odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne Uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
 3. c) zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjno – wychowawcze i inne, zgodne z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi Uczniów;
 4. d) przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym.

 

2.Zespół, o którym mowa w ust. 1, tworzy dyrektor.

 

 1. Zespół tworzony jest dla:
 2. a) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,
 3. b) ucznia, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.
 4. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.
 5. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne.

 

 • . 26

 

Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

 1. a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,
 2. b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
 3. c) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
 4. d) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,
 5. e) udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
 6. f) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej,
 7. g) psycholog szkolny prowadzi odpowiednią dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności gromadzi w niej wyłącznie dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania, jak również zobowiązany jest do ich zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do zadań związanych z przetwarzaniem danych. Ma także obowiązek wykorzystywania tych danych wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków służbowych.
 8. h) współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą,
 9. i) organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego,
 10. j) prowadzenie z młodzieżą zajęć psychoedukacyjnych, których celem jest zdobywanie określonych umiejętności psychologicznych niezbędnych w podejmowaniu satysfakcjonujących kontaktów między ludźmi w tym:

 

 

 1. a) komunikowania się,
 2. b) podejmowania decyzji,
 3. c) asertywności,
 4. d) negocjacji,
 5. e) otwartości na siebie i innych,
 6. f) funkcjonowania w relacjach z innymi,
 7. g) prowadzenie badań możliwości intelektualnych uczniów,
 8. h) współpraca z rodzicami.

 

 • . 27

 

Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

 1. a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
 2. b) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym uczniem,
 3. c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
 4. d) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
 5. e) współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

 • . 28

 

 

 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w szkole podstawowej:

1) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia;

2) System ten określa rolę i zadania osób odpowiedzialnych w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. WSDZ jest częścią planu profilaktyczno-wychowawczego szkoły i jest włączony do Statutu szkoły. Adresatami projektu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i instytucje wspomagające proces doradczy;

3) Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, ma plany na przyszłość.

 

 1. Założenia WSDZ

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:

1) Wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia;

2) Na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy;

3) Na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia, wpływ rodziny , aktywność własna jednostki;

4) Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka;

5) Działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane wg harmonogramu pracy szkoły;

6) WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną);

7) WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny charakter.

 

 1. Cele WSDZ

Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu. Cel główny wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do systematycznych oddziaływań wychowawczo – doradczych.

Cele szczegółowe

Uczniowie:

1) rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz kształtowania właściwych relacji społecznych;

2) wiedzą ,jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty;

3) posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia.

Nauczyciele:

1) potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów;

2) rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje;

3) wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, lub kierują do specjalistów;

4) znają ofertę szkół, zasady rekrutacji;

5) włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole.

 

Rodzice:

1) znają swoje dziecko;

2) są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”;

3) znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu;

4) znają ofertę szkół, zasady rekrutacji;

5) wiedzą, gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych;

6) angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, zakłady pracy).

 

 1. Funkcjonowanie WSDZ.

Za realizację WSDZ odpowiada Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, pedagog, psycholog szkolny, bibliotekarz, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i inne osoby wspomagające działania doradcze. Wspólne planowanie działań systemowych przez specjalistów i nauczycieli, pozwoli podzielić się poszczególnymi zadaniami adekwatnie do posiadanej przez nich wiedzy, doświadczeń, kompetencji w obszarze wychowania, przedsiębiorczości, doradztwa i orientacji zawodowej. Dyrektor zatrudnia doradcę zawodowego w szkole lub wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w szkole w ciągu roku szkolnego, zgodnie  z harmonogramem działań WSDZ.

 1. Formy, metody i techniki pracy doradczej.

Formy pracy adresowane do uczniów:

1) Badanie (diagnoza) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole (wywiad, kwestionariusz ankiety);

2) Zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji zawodowych;

3) Warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem;

4) Udostępnianie informacji o zawodach, szkołach;

5) Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów;

6) Prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów;

7) Udzielanie indywidualnych porad uczniom;

8) Organizowanie wycieczek.

 

Metody w poradnictwie grupowym najczęściej stosowane w pracy doradczej to:

1) Aktywizujące problemowe - burza mózgów, dyskusja;

2) Metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról;

3) Metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy);

4) Metody audiowizualne - filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy multimedialne, prezentacje multimedialne;

5) Treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki.

 

Techniki plastyczne, wzmacniające myślenie krytyczne oraz strategiczne (np. analizę SWOT), kwestionariusze, wywiady, gry i zabawy.

 1. Oczekiwane efekty wynikające z wdrożenia WSDZ w szkole:

1) Kształtowanie aktywności zawodowej uczniów;

2) Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci;

3) Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców;

4) Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe;

5) Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

 

 1. Ewaluacja

Doradca zawodowy na koniec roku sporządzi sprawozdanie na podstawie ankiety ewaluacyjnej lub rozmowy z uczniami.

 

ROZDZIAŁ V

 

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu

 

 • 29

 

 1. W szkole organizuje się szkolny klub wolontariusza.
 2. Wyznaczone cele i działania szkolnego klubu wolontariusza:

1) Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem;

2) Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;

3) Kształtowanie postaw prospołecznych tj. np. cierpliwość oraz poszanowanie i zrozumienie drugiego człowieka;

4) Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;

5) Kształtowanie umiejętności działania w zespole;

6) Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

7) Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.

 1. Obszary działania.

 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne oraz środowisko pozaszkolne.

 1. Środowisko szkolne:

1) Udział w akcjach wewnątrzszkolnych „Czytanie dzieciom - przedszkolakom oraz pierwszoklasistom”.

2) Zorganizowanie dla pierwszoklasistów zabaw konkursowych z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.

3) Organizowanie pomocy uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce w ramach koleżeńskich korepetycji.

Program „Bliżej siebie”

 

 1. Środowisko pozaszkolne:

1) Udział w akcjach charytatywnych wspierających:

 1. a) instytucje, tj.:

 fundacja „Promien Słońca”,  Dom Samotnej Matki - wizyta w Domu Samotnej Matki z upominkami, zebranymi wcześniej przez wolontariuszy na terenie szkoły, w ramach akcji świątecznej „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”;

 Schronisko dla Zwierząt w Józefowie - współpraca ze schroniskiem polegająca na opiece nad zwierzętami, w ramach akcji „Wpieranie zwierząt w schroniskach” poprzez zorganizowanie zbiórki żywności na terenie szkoły;

 

 1. b) fundacje i stowarzyszenia, tj.:

 zorganizowanie na terenie szkoły zbiórki pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”;

 

2) Inne realizowane przez wolontariuszy działania będą dopisywane w ciągu roku szkolnego.

 1. Sposób realizacji działań:

1) Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych.

2) Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.

3) Poznanie obszarów pomocy.

4) Poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej.

5) Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.

6) Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu.

7) Zamieszczanie informacji o działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu na stronie internetowej szkoły.

8) Zachęcanie uczniów do działań w szkolnym wolontariacie podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy.

9) Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

10) Systematyczne zebrania członków wolontariatu.

11) Pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym przy współpracy z miejscową parafią.

12) Uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.

13) Monitorowanie działalności wolontariuszy.

 

 1. Szkolny Klub Wolontariusza ma:

 Opiekuna Klubu,

 Lidera Klubu,

 Członków Klubu.

 1. Szkolnym Klubem Wolontariusza opiekują sie nauczyciele koordynatorzy.
 2. W momencie powołania szkolnego klubu wolontariusza dyrektor szkoły, opiekun klubu oraz nauczyciele koordynatorzy opracowują regulamin działań.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „CHATKA PUCHATKA”

 

 • . 30

 

Przedszkole nosi nazwę: Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”.

 

 • .. 31

 

Siedziba przedszkola mieści się w Legionowie przy ul. Sienkiewicza 6 oraz Mickiewicza 12

 

 • .. 32

 

Przedszkole jest przedszkolem niepublicznym w rozumieniu art. 82 Ustawy o systemie oświaty.

 

 • . 33

 

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje właściwy Kurator Oświaty.

 

 • . 34

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Zadania przedszkola:

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznymi poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
  z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
  o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie

wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

 1. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 2. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 3. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
  w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 4. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych
  o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 5. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 6. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 7. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 

 

 

 

 • . 35

 

Cele i zadania dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka nauczyciele realizują w ramach obszarów edukacyjnych:

Fizycznego

Emocjonalnego

Społecznego

Poznawczego

 • . 36

 

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę od momentu oddania do momentu ich odebrania przez rodziców (opiekunów). Przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci sa pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne, zajęcia grupowe zgodnie z przyjętym programem i ustalonym planem zajęć.

Nauczyciel zobowiązany jest do kontroli sali, terenu, ogrodu pod kątem bezpieczeństwa dzieci i zgłaszania wszelkich zagrożeń dyrektorowi lub kierownikowi gospodarczemu oraz do zapewnienia dzieciom pierwszej pomocy i dalszej opieki w razie nieszczęśliwego wypadku.

Wszelkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola muszą być wcześniej uzgadniane z dyrektorem. Nauczyciel jest zobowiązany przedstawić do zatwierdzenia kartę wycieczki   z podaniem liczby opiekunów towarzyszących dzieciom, z uwzględnieniem zasady, że na 10 dzieci przypada minimum 1 osoba dorosła.

Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną osobę pełnoletnią zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci zdrowe.

Rodzice mają obowiązek poinformować nauczyciela o chorobie dziecka, a nauczyciel oddziału ma obowiązek zgłosić rodzicom (opiekunom) stan dziecka wskazujący na chorobę.

 

 

 • . 37

 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest 6 oddziałów obejmujących dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

Przedszkole jest placówką zlokalizowaną w dwóch budynkach (ul. Sienkiewicza 6 oraz ul. Mickiewicza 12).

 

Liczba dzieci w grupie  nie może przekroczyć 25.

Liczba dzieci w przedszkolu przy ulicy Sienkiewicza 6 nie może przekroczyć 100 osób.

Liczba dzieci w przedszkolu przy ulicy Mickiewicza 12 nie może przekroczyć 51 osób.

 

 

 • . 38

 

Praca wychowawcza – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie wybranego programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową.

 

 • . 39

 

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

Czas trwania zajęcia dydaktycznego w przedszkolu jak również zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

dzieci w wieku 3 – 4 lata około 15 – 20 minut;

dzieci w wieku 5 lat około 25 – 30 minut;

Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

 

 • . 40

 

Organizację pracy przedszkole określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Zespołu na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasady ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.

 

 

 • .41

 

Dzienny czas pracy przedszkola 6.30 – 18.00. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez Osobę Prowadzącą Przedszkole.

Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez Osobę Prowadzącą na wniosek dyrektora Zespołu i rady pedagogicznej może ulec zmianie w zależności od potrzeb rodziców.

Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

 

 • . 42

 

Do zadań nauczyciela należy:

1) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci;

2) współdziałanie z rodzicami (opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów) do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego;

3) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społecznej, kulturalnej i przyrodniczej wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń;

4) kierowanie i inspirowanie działalności dziecka poprzez tworzenie sytuacji wychowawczych oraz dostarczenie dzieciom wiadomości z zastosowaniem różnych metod i form pracy dydaktycznej;

5) poznanie możliwości psychofizycznych każdego dziecka oraz podejmowanie działań kompensacyjnych wobec dzieci, które go potrzebują;

6) działanie stymulujące rozwój zainteresowań i zdolności w stosunku do dzieci, których możliwości rozwojowe są wyższe od przeciętnych;

7) codzienne przygotowanie się do pracy i systematyczne prowadzenie dokumentacji: dzienniki zajęć, miesięczne plany wychowawcze – dydaktyczne, obserwacje, plan współpracy z rodzicami;

8) tworzenie właściwej atmosfery pracy;

9) podejmowanie i prowadzenie innych zajęć organizacyjno -                                                                                                                                                                                – wychowawczych zleconych przez dyrektora;

10) współpraca ze specjalistami świadczącymi profesjonalną pomoc psychologiczną, logopedyczną oraz zdrowotną.

Nauczyciel pracując w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne.

Nauczyciel ma prawo do korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora przedszkola, doradcy metodycznego, opiekuna – konsultanta wyznaczonego do odbycia stażu, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych.

Do obowiązków kuchni w przedszkolu należy:

1) punktualne przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków;

2) przyjmowanie produktów z magazynu i dbanie o racjonalne ich zużycie;

3) prowadzenie magazynu podręcznego;

4) utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych;

5) pobieranie i przechowywanie zgodnie z przepisami prób żywieniowych;

6) uczestnictwo w ustalaniu jadłospisów;

7) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji placówki.

Do obowiązków woźnej w przedszkolu należy:

1) utrzymywanie idealnej czystości w pomieszczeniach powierzonych jej opiece;

2) utrzymanie w czystości i stanie używalności powierzonego jej sprzętu gospodarczego, mebli i naczyń;

3) pełna obsługa przy posiłkach: podawanie, sprzątanie, zmywanie z zachowaniem warunków higienicznych;

4) rozkładanie i składanie leżaków, wykonywanie prac pomocniczych przy myciu, rozbieraniu i ubieraniu dzieci;

5) pomoc w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia przez nauczycielkę zajęć plastycznych i innych wymagających udziału drugiej osoby;

6) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji placówki.

 

 • . 43

 

Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:

1) ochrony i opieki psychicznej i fizycznej ze strony wszystkich pracowników przedszkola;

2) rozwoju osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych poprzez wielostronne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata;

3) poszanowanie jego godności i poczucia własnej wartości;

4) swobodnego działania i zabaw zgodnie z jego zainteresowaniami przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa;

5) swobodnego wyrażania swoich poglądów i potrzeb.

Przedszkole ma obowiązek zapewnienia każdemu dziecku praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka w zakresie możliwości placówki.

Zgodnie z Konwencją Praw Dziecka wychowankowie przedszkola mają prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, a szczególnie:

dostosowania czasu zajęć i zabaw do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci;

organizowanie zajęć i zabaw na powietrzu z wykorzystaniem sprzętu terenowego;

zapewnienie bezpieczeństwa pobytu w przedszkolu;

ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy psychicznej i fizycznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej;

życzliwego i podmiotowego traktowania podczas pobytu w przedszkolu.

 

 • . 44

 

Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, a także mają prawo do:

1) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego;

2) uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3) wyrażania i przekazywania dyrektorowi opinii na temat pracy nauczyciela, a osobie prowadzącej opinii o pracy przedszkola.

 

 1. Rodzice mają prawo do uczestnictwa w:

1) zebraniach ogólnych organizowanych przez dyrektora;

2) spotkaniach z nauczycielami i specjalistami;

3) zajęciach otwartych i uroczystościach przedszkolnych;

4) w innych formach działalności przedszkola.

 

 

 1. Rodzice mają obowiązek:

1) regularnie i punktualnie przyprowadzać dziecko do przedszkola;

2) regularnie i terminowo uiszczać opłaty za przedszkole.

 

 

 • . 45

 

Decyzje o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje Dyrektor Zespołu lub powołana przez niego komisja.

Przy zapisie dziecka do przedszkola rodzice dokonują jednorazowej wpłaty (wpisowego), która nie podlega zwrotowi.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

 1. JANA PAWŁA II

 

 • . 46

 

Szkoła nosi nazwę: Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II.

 

 • . 47

 

Siedziba szkoły mieści się przy ul. Piłsudskiego 47, UL. Parkowa 27B  w Legionowie i przy ul. Modlińskiej 105A w Jabłonnie.

 

 • . 48

 

Szkoła jest niepubliczną ośmioklasową szkoła podstawową kończącą się egzaminem ósmoklasisty, w rozumieniu art. 8 oraz art. 82 i 85 Ustawy o systemie oświaty, z odziałem przedszkolnym.

 

 • . 49

 

Nadzór pedagogiczny nad szkoła sprawuje Kurator Oświaty.

 

 • . 50

Podstawowym celem szkoły jest:

Logodydaktyka – wychowanie do szczęścia i cele edukacji, które powinna realizować szkoła są następujące:

 1. Zapewnienie ciągłości cywilizacyjnej pomiędzy pokoleniami - w wymiarze akademickim, społecznym, kulturowym; zrealizowanie programu w oparciu o wspólne standardy (narodowe i światowe) pozwalające na konkretne oczekiwania intelektualne w stosunku do absolwentów szkoły danego stopnia.
 1.  Umożliwienie uczniom poznania swoich korzeni. Przekazać im zakodowaną w kulturze tożsamość narodową, ale także dzieje świata i ich miejsce w tym świecie.
 2. Przygotowanie młodych ludzi do aktywnego życia w społeczeństwie (takim, jakie istnieje) oraz otwarcie ich na dokonywanie w nim zmian.
 3. Identyfikowanie uczniów o nadzwyczajnych zdolnościach, talentach i pasjach i tworzenie warunków dla ich rozwoju.
 4. Dążenie do wyrównania szans uczniów pochodzących ze środowisk kulturowo zaniedbanych.
 5. Dostarczenie uczniom narzędzi pozwalających im wieść szczęśliwe i spełnione życie, zarówno teraz jak i w przyszłości.
 1. Wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, godła i symboli narodowych, poznawanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzenie szacunku dla postępowych tradycji narodu polskiego i jego kultury, literatury i języka przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;
 2. Wychowanie przez pracę, ukazywanie jej wartości, kształtowanie szacunku do pracy i ludzi ja wykonujących;
 3. Włączanie uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamianie roli i zadań człowieka w kształtowaniu środowiska;
 4. Rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, odporności i wytrzymałości uczniów, kształtowanie nawyków uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku.

 

 • . 51

 

Szkoła zapewnia uczniom realizacje obowiązku szkolnego oraz pełny rozwój umysłowy, moralny i fizyczny. Jednocześnie realizuje cele i zadania określone dla tego typu szkół w Ustawie o systemie oświaty. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych oraz obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny.

 

 1. Zadania opiekuńcze szkoły:

1) Systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się;

2) Organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach;

3) Przestrzeganie zarządzeń w sprawie organizowania Szkolnego Ruchu Turystyczno-Krajoznawczego;

4) Zobowiązanie nauczycieli prowadzących zajęcia w szkole do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.

 1. Zadania opiekuńcze będą realizowane poprzez:

1) Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, przerw, na korytarzach, na boisku szkolnym, na wycieczkach pieszych i autokarowych;

2) Stały kontakt z rodzicami mający na celu rozpoznanie sytuacji domowej ucznia i udzielanie mu właściwej pomocy;

3) Stałą współpracę z lekarzem i stomatologiem w celu zapewnienia należytej opieki zdrowotnej;

4) Propagowanie zdrowego stylu życia i dbania o higienę osobistą.

Szczegóły zasad zapewnienia uczniom bezpieczeństwa zawiera Regulamin szkoły.

 

 • . 52

 

Szkoła kształci dzieci od klasy „0” do VIII. Oddział klasowy liczy do 18 osób. Liczba uczniów w budynku przy ulicy Piłsudskiego 47 w Legionowie nie może przekroczyć 180 osób a przy Parkowej 27B 288 osób. Liczba uczniów w budynku przy ulicy Modlińskiej 105A w Jabłonnie nie może przekroczyć 252osób.

 

 

 • . 53

 

Szkoła realizuje programy zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla szkoły podstawowej.

 

 • . 54

 

1.Planem nauczania szkoły jest aktualny plan nauczania szkoły podstawowej zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2.Organizacja pracy szkoły jest zgodna z Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

3.W pierwszym etapie edukacji w szkole stosujemy ocenianie opisowe bieżące, klasyfikacyjne i końcoworoczne.

 1. a)W klasach I – III szkoły podstawowej w przypadku obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć, która jest oceną opisową.
 2. b) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
 3. Uczeń jest klasyfikowany dwa razy w roku:

1) po pierwszym semestrze, który trwa od września do stycznia (ocena śródroczna);

2) po drugim semestrze, który trwa od lutego do czerwca (ocena końcoworoczna).

 1. Przedmiotem oceny jest samodzielność dziecka w myśleniu i działaniu, sprawność w działaniu indywidualnym dziecka, zaangażowanie i osobista motywacja dziecka do nauki.
 2. Ocena jest wyrażona w formie indywidualnej charakterystyki, opisu, komentarza nauczyciela dotyczącego danego ucznia.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia oceny przez siebie wystawionej na prośbę ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego. Uzasadnienie oceny może mieć formę informacji ustnej, pisemnej recenzji lub oceny opisowej, w którym to nauczyciel odnosi się do stopnia opanowania wymagań edukacyjnych oraz aktywności ucznia/lub ) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić, podając szczegółowe kryteria, przewidziane dla danego sprawdzianu.
 4. W ocenianiu bieżącym (codziennym) stosujemy trzy określenia: wspaniale, dobrze, musisz popracować wraz z komentarzem nauczyciela dotyczącym postępów danego ucznia i jego rozwoju oraz stemple: słoneczko z promykami, słoneczko uśmiechnięte, słoneczko smutne.
 5. W ocenianiu zachowania stosujemy określenia: bardzo dobrze, popraw się oraz stemple: słoneczko z promykami, słoneczko uśmiechnięte, słoneczko smutne wraz z komentarzem nauczyciela.
 6. Nauczyciel gromadzi informacje, spostrzeżenia, obserwacje dotyczące rozwoju i osiągnięć uczniów w kartach osiągnięć uczniów.
 7. Dokumentacja oceny opisowej są karta wstępnej obserwacji ucznia (kl. I), karta oceny opisowej, świadectwo oceny opisowej.
 8. Ocena opisowa jest wyrażona w formie indywidualnej charakterystyki ucznia, bez porównywania go do innych dzieci.
 9. Nauczyciel opisując osiągnięcia uczniów w końcoworocznej ocenie określa również ich poziom przy użyciu określeń: poziom doskonały (A), poziom wysoki (B), poziom zadowalający (C), poziom niski (D).
 10. W ocenie śródrocznej ma obowiązek dać wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem.

W drugim etapie kształcenia dokonuje się oceniania dwa razy w ciągu roku:

1) po pierwszym semestrze, który trwa od września do stycznia;

2) po drugim semestrze, który trwa od lutego do czerwca.

 

Bieżące ocenianie i śródroczne ocenianie klasyfikacyjne ustala się wg następującej skali ocen:

 

Nazwa pełna stopnia Stosowane skróty Symbol cyfrowy
Celujący Cel 6
Bardzo dobry Bdb 5
Dobry Db 4
Dostateczny Dst 3
Dopuszczający Dop 2
Niedostateczny Ndst 1

 

Dopuszcza się stosowanie przy ocenach plus (+), minus (-), ale tylko w ocenach cząstkowych oraz wykrzyknik (!) przy ocenie niedostatecznej, jeżeli uczeń nie podejmuje żadnego wysiłku, aby wykonać pracę, bądź odmówi napisania sprawdzianu, klasówki lub przyjścia do odpowiedzi.

16.Szczegółowe zasady oceniania, kryteria oraz częstotliwość i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów oraz zaangażowania w proces zdobywania wiedzy i włożony wysiłek w drugim etapie edukacyjnym ustalają nauczyciele uczący danego przedmiotu i są zawarte w Przedmiotowym Systemie Oceniania , które stanowią załączniki do niniejszego dokumentu.  Podstawą do wystawiania oceny semestralnej i rocznej z języka polskiego, języków obcych, historii, matematyki, przyrody oraz informatyki jest przede wszystkim poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz zaangażowanie i włożony wysiłek w proces zdobywania wiedzy i realizacji obowiązków.

ZAANGAŻOWANIE na

A

Uczeń z własnej inicjatywy: - systematycznie pogłębia swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji - wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w poszukiwaniu wiedzy - chętnie podejmuje się wykonania zadań dodatkowych wykraczających poza podstawę programową - wytrwale poszukuje zastosowań wiedzy w praktyce - chętnie dzieli się swoją wiedzą z innymi uczniami – „żyje” wiedzą - zgłasza swoje problemy związane z przedmiotem i poszukuje ich rozwiązań - podejmuje dodatkową pracę z nauczycielem w celu podwyższenia swoich umiejętności - nie przekracza ustalonych przez nauczyciela i PSO ilości nieprzygotowań. Wykazuje własną inicjatywę w pogłębianiu i poszukiwaniu wiedzy, jest twórczy i kreatywny.

B

Uczeń: - nie przekracza ustalonych przez nauczyciela/ PSO ilości nieprzygotowań, - przygotowany do lekcji – ma zorganizowany warsztat pracy, utrwaloną wiedzę, - systematycznie odrabia lekcje i przygotowuje się do zajęć, jest aktywny na lekcji, chce się uczyć, poznać nowe informacje, które wykorzysta w życiu codziennym, - stara się, według swoich możliwości, wzorcowo prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz ćwiczenia - nie utrudnia nauczycielowi prowadzenia zajęć, jest ich aktywnym uczestnikiem - podejmuje dodatkową współpracę z nauczycielem w celu podwyższania swoich umiejętności - zgłasza swoje problemy - zalicza wszystkie prace i sprawdziany w ustalonym przez nauczycieli terminie.Uczeń potrzebuje zachęty, delikatnego wsparcia ze strony nauczyciela.

C

Uczeń: - jest przeświadczony o użyteczności nauki szkolnej, ale sam nie poszukuje nowej wiedzy, nie ma potrzeby ani chęci do samodzielnego jej pogłębiania - zwykle odrabia lekcje i jest przygotowany do zajęć, ale trzeba mu o tym przypominać - nie dba o warsztat pracy (często zapomina książek oraz zeszytu, przyborów) - wymaga dużej kontroli ze strony nauczyciela (nauczyciel musi przypominać o, np.: terminach oddawanych prac, etc).Uczeń potrzebuje kontroli nauczyciela, sam nie wykazuje inicjatywy w pogłębianiu wiedzy.

D

Uczeń: - demonstruje negatywny stosunek do nauki, np.: zwykle jest nieprzygotowany do lekcji, nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, nie ma przygotowanego warsztatu pracy, etc, wykazuje się minimalnym wkładem pracy, zależy mu nie na zdobyciu nowej wiedzy i umiejętności, ale na przejściu do klasy programowo wyższej. - swoją postawą dezorganizuje lekcję, skutecznie utrudnia jej prowadzenie, - lekceważy polecenia nauczycieli oraz pracowników szkoły Uczeń wymaga stałej kontroli ze strony nauczyciela oraz współpracy z rodzicami. Ocena semestralna oraz roczna wystawiane są jako wynik średniej ważonej, wynikającej z ocen, uzupełnionej dodatkowo oceną z zaangażowania. Zasady obliczania ocen:

Ustalanie oceny semestralnej następuje według zasady:

 • obliczenie średniej ważonej,
 • obliczenie średniej arytmetycznej oceny zaangażowania, gdzie A-4, B-3, C-2, D-1:

3,50-4,00 – A 2,50 – 3,49 – B 1,50 – 2,49 – C 1 – 1,49 – D

 • ustalenie oceny końcowej, jako sumy średniej ważonej i wartości przypisanej średniej ocenie z zaangażowania:

A +0,4 B +0,2 C 0 D -0,4 Ocena końcowa: 0-1,75 niedostateczny 1,76 -2,65 dopuszczający 2,66 – 3,65 dostateczny 3,66 – 4,65 dobry 4,66 – 5,50 bardzo dobry 5,51 – 6,00 celujący 4.Wagi i formy pracy ucznia, które podlegają ocenie, ustalają nauczyciele w PSO. Przy wystawianiu oceny celującej , przy znacznych osiągnięciach w konkursach średnia może być niższa. Ostateczną decyzję przy wystawianiu oceny ma nauczyciel. Zasady oceniania z przedmiotów artystycznych oraz wychowania fizycznego zawierają: Regulamin oceniania zajęć artystycznych oraz Regulamin oceniania w zakresie wychowania fizycznego, stanowiące załączniki do niniejszego dokumentu.  Nauczyciel jest obowiązany obniżyć wymagania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

Na zakończenie roku szkolnego uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5.50 oraz wzorowe zachowanie uzyskuje tytuł NAJLEPSZEGO Z NAJLEPSZYCH i otrzymuje SKRZYDŁA – NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY.

Ocena ze sprawdzianów i klasówek jest ustalona wg procentu zdobytych punktów: 0% - 30% - niedostateczny (1) 31% - 50% - dopuszczający (2) 51% - 75% - dostateczny (3) 76% - 89% - dobry (4) 90% - 97% - bardzo dobry (5) 98% - 100% - celujący (6) gdy brak zadania „na 6” 90% - 100% - bardzo dobry + zad. dodatkowe – celujący (6)

Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 1. a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania

przedmiotu W danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

 1. b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami W rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program

nauczania tej klasy,

 1. c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach

sportowych i innych.

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania

przedmiotu w danej klasie,

 1. b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej

klasie, ale opanował je na poziomie ustalonym przez nauczycieli danego przedmiotu,

 1. b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe

zadania teoretyczne lub praktyczne,

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej

klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w kryteriach wymagań

podstawowych nauczycieli uczących danego przedmiotu

 1. b) rozwiązuje (wykonuj e) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim

stopniu trudności,

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 1. a) ma braki w opanowaniu minimum wiadomości, ale braki te nie przeszkadzają

w uzupełnieniu przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu

dalszej nauki,

 1. b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim

stopniu trudności,

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych W programie

przedmiotu nauczania W danej klasie, a braki W wiadomościach i umiejętnościach

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

 1. b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu

trudności.

 1. Częstotliwość oceny uzależniona jest od specyfiki przedmiotu i ilości godzin na

niego przeznaczonych, jednak nie mniej niż jedna ocena w miesiącu.

 1. Prace klasowe będą ocenione w ciągu dwóch tygodni, a sprawdziany, testy w ciągu

jednego tygodnia.

 1. Sprawdzone i ocenione prace klasowe uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni)

otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

 1. Uczeń nieobecny na pracy klasowej pisze ją w terminie późniejszym, ustalonym

przez nauczyciela danego przedmiotu lub zajęć edukacyjnych.

21.W jednym dniu może być jeden sprawdzian (praca klasowa), obejmujący dział lub

zagadnienia programowe, a w ciągu tygodnia - dwie takie prace, na tydzień wcześniej

zapowiedziane.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia oceny przez siebie wystawionej na

prośbę ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego.

 1. Uczeń ma możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu, pracy klasowej, testu na

zasadach ustalonych z nauczycielem przedmiotu.

 1. Uczeń ma możliwość poprawy oceny z odpowiedzi ustnej na zasadach

określonych przez nauczyciela przedmiotu.

Ocenianie zachowania

 1. Ocenianie zachowania uczniów jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły.
 2. Ocena z zachowania jest opinią szkoły o:

1) Funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym;

2) Respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

 1. Semestralną/ końcoworoczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy

według następującej skali:

wzorowe,

bardzo dobre,

dobre,

poprawne,

nieodpowiednie,

naganne

Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i

promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

 

 1. Oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca klasy po zapoznaniu się z opinią nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz rówieśników ucznia, jak i samoocena ucznia.
 2. Nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych nie później niż tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 3. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wszystkie rodzaje ocen są ocenami opisowymi.
 4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest zwolniony z nauki drugiego języka.
 5. W przypadku, gdy uczeń jest zagrożony uzyskaniem oceny niedostatecznej wychowawca klasy zawiadamia jego rodziców (prawnych opiekunów) nie później niż miesiąc przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
 6. Ocena jest jawna zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 7. Sprawdzone i ocenione prace klasowe uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji danych zajęć edukacyjnych, rodzice (prawni opiekunowie) mają do tego prawo w czasie zebrań lub indywidualnych spotkań z nauczycielem.
 8. O częstotliwości oceniania przedmiotowego decyduje liczba godzin zajęć edukacyjnych wynikająca z planu nauczania. W przypadku zajęć realizowanych w wymiarze 1 godzina tygodniowo – minimalna liczba ocen 3, w przypadku zajęć realizowanych w wymiarze 2 godziny tygodniowo minimalna liczba ocen 5, w przypadku pozostałych zajęć edukacyjnych systematyczna minimum raz w miesiącu.
 9. Ocenie podlegają:

1) sprawdziany pisemne (kartkówki, testy, prace klasowe);

2) praca ucznia na lekcji (odpowiedź ustna, aktywność, współudział w prowadzeniu zajęć, praca w grupie);

3) samodzielna praca domowa ucznia.

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 3. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 4. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom(np. na zebraniach, w sekretariacie, bezpośrednio u nauczyciela.

 

 1. W dokumentacji szkoły znajduje się WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - dokument, w którym szczegółowo opisano nasz system. Jest on do wglądu wszystkim zainteresowanym.

39 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna), ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia oceny nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

PROMOWANIE UCZNIA DO NASTĘPNEJ KLASY

W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym

O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć

edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych,

których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej – celującą końcową ocenę

klasyfikacyjną z tych zajęć.

 • . 55

 

Obowiązkowe zajęcia szkolne rozpoczynają się o godz. 08:15 a kończą o 15:30.

 

Świetlica

 

 • 56.
 1. W szkole działa świetlica.
 2. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy.
 3. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe uczniom, którzy pozostają w szkole poza zajęciami obowiązkowymi ze względu na:

 

1) czas pracy rodziców;

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.

 1. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
 2. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami, wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych.
 3. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
 4. Szczegółowy zakres działania świetlicy określa Regulamin Świetlicy.
 • 57

 

Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów i dawanie im dobrego przykładu w szkole i poza nią.

 

 

 • . 58

 

Nauczyciel powinien rozpoznawać sytuacje i potrzeby swoich wychowanków i otaczać ich   możliwie zindywidualizowaną opieką. Wspólnie z uczniami i rodzicami podejmuje działania integrujące wspólnotę klasy.

 

 • . 59

 

Nauczyciele i wychowawcy realizują program profilaktyczno-wychowawczy szkoły i wspierają wychowawczą rolę rodziny.

 

 • 60

 

Szkoła zapewnia każdemu uczniowi przestrzeganie praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

Zgodnie z Konwencją Praw Dziecka uczniowie mają prawo do:

1) dobrze zorganizowanego procesu kształcenia, wychowania i opieki;

2) życzliwego i podmiotowego ich traktowania;

3) sprawiedliwej i obiektywnej oceny ich pracy i wyników w nauce;

4) ochrony przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej oraz ochrony  i poszanowania i godności osobistej;

5) swobodnego wyrażania swoich poglądów i potrzeb.

 

 • 61

 

Uczniowie mają obowiązek:

przestrzegania regulaminu szkoły;

uczestniczenia w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach szkolnych;

odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli i wychowawców;

wypływającego z wyznawanych wartości stosunku do kolegów i innych osób;

godnego reprezentowania swojej szkoły.

 

Współdziałanie rodziców i nauczycieli ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci odbywa się na następujących zasadach:

1) nauczyciele na pierwszych zebraniach z rodzicami w danym roku szkolnym określają zadania i zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w danej klasie,

2) nauczyciele zaznajamiają rodziców z aktualnymi przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych,

2a) nieobecność rodziców na pierwszych spotkaniach klasowych zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie - z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole,

3) wychowawcy pod koniec zajęć dydaktycznych w klasach drugich i na początku zajęć w klasach trzecich gimnazjum informują rodziców o zasadach przeprowadzania egzaminu na koniec gimnazjum, 4) rodzice w każdym czasie mogą uzyskiwać rzetelne informacje na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, na wniosek ucznia lub jego rodziców, nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę,

5) rodzice mają prawo uzyskiwać informacje i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

6) rodzice mogą wyrażać i przekazywać organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinie na temat pracy szkoły,

7) rodzice są zobowiązani stawić się w szkole na pisemną prośbę nauczyciela, wychowawcy lub Dyrektora Szkoły w przypadku problemów wychowawczych lub dydaktycznych w celu szybkiego wspólnego zareagowania na nie,

8) stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusje na tematy wychowawcze odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, a obecność rodziców uczniów na spotkaniach jest obowiązkowa,

9) rodzice są zobowiązani do bieżącego zaznajamiania się z ocenami i informacjami zawartymi w dzienniku elektronicznym.

 

 

 • 62

 

Nagrody i kary stosowane w szkole określa regulamin szkolny.

 

 

 • 63

 

Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor Zespołu lub powołana przez niego Komisja.

 

 • 64

 

Przyjęcie dziecka do szkoły jest poprzedzone rozmową Dyrektora z rodzicami oraz rozmową kandydata z psychologiem lub wychowawcą.

Niezbędnym warunkiem przyjęcia dziecka do pierwszej klasy jest spełnienie przez niego tzw. dojrzałości szkolnej.

Niezbędnym warunkiem kontynuowania nauki w szkole jest zawarcie corocznie przez przedstawiciela ustawowego dziecka ze szkołą umowy o uczęszczanie dziecka do szkoły w kolejnym roku szkolnym, stanowiącej załącznik do Statutu.

 

 • 65

 

Uczeń może być skreślony z listy w następujących przypadkach:

 • jeżeli rodzice lub opiekunowie dziecka przez dwa kolejne miesiące nie zapłacą czesnego;
 • jeżeli własnym zachowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu i pozostałych uczniów;
 • jeżeli własna postawą i zachowaniem oddziałuje w sposób demoralizujący na kolegów;
 • jeżeli pali papierosy, spożywa alkohol i używa narkotyki na terenie i poza terenem szkoły;
 • jeżeli uzyska z zachowania ocenę nieodpowiednią;
 • jeżeli systematycznie lekceważy obowiązki szkolne (nie odrabia lekcji, opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia);
 • jeżeli uczeń nie postępuje zgodnie z regulaminem szkoły;
 • jeżeli ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców;
 • jeżeli nie uzyska promocji do następnej klasy.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

NIEPUBLICZNE EUROPEJSKIE GIMNAZJUM JĘZYKOWE

 

 

 • . 66

 

Niepubliczne Europejskie Gimnazjum Językowe zwane dalej Gimnazjum jest szkołą niepubliczną działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

 

 • 67

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Warszawie.

 

 • . 68

 

Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa 3 lata i kończy się w ostatnim roku nauki egzaminem zewnętrznym dającym możliwość dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Oddział klasowy liczy do 18 osób.

Liczba uczniów w gimnazjum  nie może przekroczyć 106 osób

 

 • . 69

 

Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej i Sportu w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 • . 70

 

Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz podstawy programowej, uwzględniając program wychowawczy, program profilaktyki oraz program rozwoju gimnazjum stanowione w odrębnych dokumentach.

 

 • . 71

 

 1. Gimnazjum w szczególności realizuje następujące zadania:

 

 1. Wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, godła i symboli narodowych, poznawanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzenie szacunku dla postępowych tradycji narodu polskiego i jego kultury, literatury i języka przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;
 2. Kształtowanie umiejętności stosowania zasad współżycia społecznego, zaangażowania, tolerancji, życzliwości i rzetelności w kontaktach z ludźmi, wrażliwość na sprawy innych;
 • Przygotowanie do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole i środowisku, nabywanie umiejętności powinności wzorowego ucznia, dobrego kolegi, odpowiedniego członka rodziny, pracownika, wzorowego obywatela;
 1. Wychowanie przez pracę, ukazywanie jej wartości, kształtowanie szacunku do pracy i ludzi ja wykonujących;
 2. Przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie dorobku kultury narodowej i światowej, kształtowanie wrażliwości na piękno, wzbogacanie doznań i potrzeb estetycznych, dbałość o czystość i piękno języka ojczystego oraz rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych;
 3. Włączanie uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamianie roli i zadań człowieka w kształtowaniu środowiska;
 • Rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, odporności i wytrzymałości uczniów, kształtowanie nawyków uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku.

 

 1. Gimnazjum zapewnia by jej absolwent był przygotowany do dalszej nauki, życia i pracy w różnych dziedzinach działalności ludzkiej a zwłaszcza:

1) Umiał rozwijać swoje zdolności poznawcze, zainteresowania i uzdolnienia;

2) Wyróżniał się wartościowymi cechami woli i charakteru, jak godność, uczciwość,

samodzielność, wytrwałość, obowiązkowość i wrażliwość;

3) Opanował niezbędne umiejętność, jak planowanie i organizowanie nauki, pracy

i wypoczynku oraz uczestnictwo w pracy zespołowej, korzystanie z różnych źródeł

informacji;

 

4)  Zdobywał przygotowanie do samokształcenia, samokontroli i samooceny efektów

pracy;

5)  Doceniał znaczenie nauki, postępu technicznego i rozwoju cywilizacji;

6) Posiadał nawyki uczciwej pracy, umiejętność posługiwania się powszechnie stosowanymi       narzędziami i urządzeniami technicznymi;

7)Nabył niezbędne doświadczenia czynnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej,  samorządu uczniowskiego i organizacji środowiska;

8)Rozumiał i cenił wartości własnego życia i zdrowia oraz potrafił przeciwstawić się wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej.

 

 • 72

 

 1. Gimnazjum spełnia funkcje: kształcącą, wychowawczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wszechstronnego tj. Intelektualnego, emocjonalnego, moralno-społecznego, estetycznego, politechnicznego i fizycznego rozwoju uczniów.
 2. Gimnazjum wyposaża w wiedzę:

1) o człowieku i społeczeństwie,

2) problemach społeczno-ekonomicznych współczesnego świata i kraju,

3) kulturze, środowisku przyrodniczym i jego ochronie,

4) nauce, technice i pracy dającej podstawę do naukowej interpretacji faktów oraz tworzenia zintegrowanego obrazu rzeczywistości.

 1. Gimnazjum wyrabia umiejętność rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy o życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem oraz wyborze dalszej drogi kształcenia.
 2. Gimnazjum respektuje chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.
 3. Gimnazjum umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 4. Zadania dydaktyczne będą realizowane poprzez:

1) stwarzanie sytuacji sprzyjającej pozytywnemu nastawieniu do nauki szkolnej;

2) właściwy dobór programów nauczania i podręczników szkolnych;

3) zapewnienie uczniom dostępu do biblioteki szkolnej i środków dydaktycznych;

4) tworzenie bazy dydaktycznej do nauczania poszczególnych przedmiotów;

5) prowadzenie zajęć lekcyjnych metodami aktywizującymi ucznia w procesie nauczania;

6) stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu;

7) przygotowanie zestawu szkolnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności dostosowanych do możliwości uczniów;

8) wspomaganie rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów;

 1. Zadania wychowawcze będą realizowane poprzez:

1) realizacje tematyki lekcji z wychowawcą;

2) właściwy przykład nauczyciela wychowawcy;

3) realizację zadań wychowawczych w trakcie procesu nauczania poprzez wykorzystanie odpowiednich treści i sytuacji lekcyjnych;

4) organizację apeli tematycznych;

5) organizację apeli związanych z uroczystościami szkolnymi i świętami narodowymi;

6) uczestnictwo uczniów w życiu szkoły poprzez akademie, zajęcia pozalekcyjne.

 

 

 • . 73

 

 1. Zadania opiekuńcze szkoły:

1) Systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się;

2) Organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach;

3) Przestrzeganie zarządzeń w sprawie organizowania Szkolnego Ruchu Turystyczno-Krajoznawczego;

4) Zobowiązanie nauczycieli prowadzących zajęcia w szkole do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.

 1. Zadania opiekuńcze będą realizowane poprzez:

1) Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, przerw, na korytarzach, na boisku szkolnym, na wycieczkach pieszych i autokarowych;

2) Stały kontakt z rodzicami mający na celu rozpoznanie sytuacji domowej ucznia i udzielanie mu właściwej pomocy;

3) Stałą współpracę z lekarzem i stomatologiem w celu zapewnienia należytej opieki zdrowotnej;

4) Propagowanie zdrowego stylu życia i dbania o higienę osobistą.

 

 • 74

 

 1. Podstawową jednostka organizacyjną Gimnazjum jest oddział, złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem i programem nauczania w danej klasie.
 2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekroczyć 20.
 3. oddział można podzielić na grupy, jeżeli wynika to ze specyfiki prowadzonych zajęć.
 4. W zależności od potrzeb Osoba Prowadząca może utworzyć oddział dwujęzyczny, w którym nauczanie odbywać się będzie w języku polskim i obcym – nowożytnym.
 5. Nauczanie w oddziale dwujęzycznym odbywa się na warunkach określonych odrębnymi przepisami.
 • . 75

 

 1. W zależności od potrzeb i woli rodziców Gimnazjum organizuje zespoły dzieci uczących się przedmiotów nadobowiązkowych, zespoły korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze oraz nauczanie indywidualne.
 2. Sposoby organizacji i pracy zespołów wymienionych w punkcie 1 w każdym roku szkolnym określa Dyrektor Gimnazjum.

 

 • 76

 

 1. Okresem przeznaczonym na realizacje programu nauczania w danej klasie jest rok szkolny, który dzieli się na dwa semestry.

 

 1. Terminy rozpoczynania, zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 • 77

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Gimnazjum opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.
 2. Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza Osoba Prowadząca Szkołę.
 3. Na podstawie arkusza organizacji Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określających organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 4. Podstawową forma pracy Gimnazjum sa zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, czas przerw miedzy lekcyjnych ustala Dyrektor Gimnazjum.
 5. Lekcje mogą być łączone w bloki w celu realizacji podstaw programowych i szkolnego zestawu programów, uwzględniającego ścieżki edukacyjne.
 6. Zajęcia lekcyjne i nadobowiązkowe prowadzone sa w pomieszczeniach przeznaczonych do nauki, sali sportowej, terenowych urządzeniach kultury fizycznej lub za zgodą Dyrektora – poza obiektem i terenem Gimnazjum.
 7. Prace dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńcza prowadzi nauczyciel. Jest on odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 8. Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekowała się danym zespołem klasowym w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

 • 78

 

Zasady promowania i klasyfikowania uczniów określa prawo oświatowe w tym zakresie oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

 

 • 79

 

 1. Warunkiem przyjęcia kandydata do Gimnazjum jest:

1) przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej ze średnią ocen powyżej 4.0;

2) zaliczenie testu ze znajomości języka angielskiego;

 1. przyjęcie ucznia następuje po uiszczeniu przez rodziców (prawnych opiekunów) wpisowego oraz zawarciu umowy cywilno-prawnej rodziców z Osoba Prowadzącą określającej warunki uczęszczania dziecka do Gimnazjum.
 2. Absolwenci Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II zostają przyjęci do Gimnazjum pod warunkiem:

1) ukończenia szkoły podstawowej ze średnią ocen minimum 3,5;

2) deklaracji ze strony rodziców w postaci uiszczenia wpisowego ustalonego dla Gimnazjum.

 

 • 80

 

 1. Skreślenie ucznia z listy może nastąpić w przypadku:

1) dwumiesięcznego zalegania z opłacaniem przez rodziców czesnego z tytułu nauki dziecka w Gimnazjum bez podania Osobie Prowadzącej przyczyn zadłużenia;

2) na wniosek rady Pedagogicznej złożonym z powodu:

 • otrzymania przez ucznia oceny nagannej z zachowania;
 • nie uzyskania przez ucznia promocji do następnej klasy.

 

 • 81

 

 1. Decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów wydaje Dyrektor Gimnazjum.
 2. Decyzja Dyrektora, o której mowa w punkcie 1, jest decyzja administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 3. Od decyzji Dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów Gimnazjum przysługuje rodzicom (prawnym opiekunom) odwołanie zgodnie z uregulowaniami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • 82

 

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) maja prawo do:

1) zapoznania się z Programem Szkoły, a w szczególności z Programem  PROFILAKTYCZNO Wychowawczym i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;

2) rzetelnej informacji na temat dziecka. Jego zachowania, postępów w nauce, przyczyn trudności;

3) uzyskania porad w zakresie dalszego kształcenia swoich dzieci;

4) wyrażania i przekazywania Osobie Prowadzącej, poprzez Dyrektora Gimnazjum, opinii na temat pracy szkoły;

5) wnioskowania o zmianę wychowawcy klasy dziecka;

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek:

1) dopilnowania regularnego uczęszczania dziecka do szkoły, w razie nieobecności dziecka w szkole usprawiedliwiania jego nieobecności najpóźniej do tygodnia od  dnia powrotu do szkoły;

2) zapewnienia dziecku podstawowych podręczników i przyborów szkolnych zgodnie z realizowanym programem;

3) dbania o codzienny wygląd i strój dziecka;

4) kontaktowania się z nauczycielem – wychowawcą oraz innymi nauczycielami w sprawach postępów w nauce i zachowaniu ucznia;

5) uczestniczenia w zebraniach z rodzicami i Dniach Otwartych .

6) zapewnienia dziecku odpowiednich warunków do odrabiania zadań domowych i nauki;

7) przyjmowania odpowiedzialności materialnej za wyrządzone przez dziecko szkody;

8) regularnego i terminowego opłacania czesnego za naukę dziecka.

 1. Do zadań rodziców należy współdziałanie z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Osobą Prowadzącą Gimnazjum i innymi instytucjami celem optymalizacji realizowania zadań szkoły:

1) współdziałanie ze środowiskiem lokalnym celem zapewnienia realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły;

2) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole;

3) pomoc w sprawowaniu opieki nad uczniami w czasie wycieczek i różnych imprez szkolnych.

 

 • 83
 1. Gimnazjum zapewnia każdemu uczniowi przestrzeganie praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
 2. Uczeń Gimnazjum ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystywaniu wszystkich możliwości szkoły;

3) wyrażania opinii na temat treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień na pytania związane z treścią nauczania;

4) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania w ich rozwiązaniu pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;

5) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich;

6) wyrażania opinii dotyczących życia szkoły;

7) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

8) uczestnictwa w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach organizowanych przez szkołę;

9) odpoczynku na okres przerw świątecznych i ferii – nie zadaje się obowiązkowych prac domowych;

10) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej, przeprowadzonej na bieżąco, oceny swojego stanu wiedzy i umiejętności;

11) dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego ( w uzgodnionym terminie) sprawdzianu i oceny wiedzy;

12) pomocy ze strony kolegów.

 

 1. Uczeń Gimnazjum ma obowiązek:

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie;

2) podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego;

3) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności;

4) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

5) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

6) przestrzegania ustalonych zasad i zarządzeń porządkowych obowiązujących w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

7) dbania o honor szkoły, godnego jej reprezentowania oraz poznawania, szanowania i wzbogacania jej tradycji;

8) dbania o piękno mowy ojczystej;

9) przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i brutalności;

10) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.

 

 • 84

 

 1. Za wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych, aktywne uczestniczenie w życiu społeczności szkolnej, reprezentowanie szkoły na zewnątrz, pomoc w nauce innym uczniom oraz zachowania stanowiące godny naśladowania wzór osobowy, uczeń może otrzymać nagrodę.
 2. Ustala się następujące rodzaje nagród:

1) pochwałę wychowawcy klasy wobec oddziału,

2) pochwałę dyrektora wobec szkoły,

3) list pochwalny wychowawcy i dyrektora szkoły do rodziców,

4) dyplom uznania,

5) nagrodę rzeczową,

6) reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

7) wytypowania do uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie organizowanej dla wyróżniających się uczniów,

8) przyznanie odznak, tytułów szkolnych.

 

 • 85

 

 1. Jeżeli uczeń zaniedbuje obowiązki szkolne, nie stosuje się do zarządzeń organów szkoły, ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i innych pracowników podlega karze porządkowej.
 2. Jeżeli uczeń własnym zachowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu i pozostałej społeczności Gimnazjum, wnosi na teren szkoły przedmioty zagrażające życiu, zdrowiu osób przebywających na terenie placówki (petardy, wskaźniki laserowe itp.), wnosi na teren szkoły czasopisma o treści pornograficznej, posiada i zażywa narkotyki, alkohol, pali papierosy podlega karze dyscyplinarnej.
 3. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.
 4. Ustala się następujące rodzaje kar:

1) Porządkowe:

 1. a) odsunięcie od wycieczki szkolnej o charakterze rekreacyjnym lub innej imprezy szkolnej,
 2. b) upomnienie wychowawcy klasy,
 3. c) upomnienie dyrektora szkoły.

2) Dyscyplinarne:

 1. a) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 2. b) nagana dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej,
 3. c) skreślenie ucznia z listy uczniów.

 

 • 86

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą zgodnie z przydziałem przedmiotowym i jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece na wszystkich zajęciach szkolnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę oraz jakość i wyniki swej pracy.
 2. Nauczyciel ma prawo do:

1) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz specjalistycznych placówek i instytucji oświatowo-naukowych;

2) bezpłatnego zaopatrzenia w środki dydaktyczne i podręczniki;

3) korzystania z wszystkich pomieszczeń szkolnych w celu realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego;

4) ochrony swojej godności, swobodnego wyrażania myśli i przekonań oraz wyznawania religii – jeżeli to nie narusza dobra innych;

5) wnioskowania w sprawach dotyczących funkcjonowania Gimnazjum;

6) wyboru metod, form i środków pracy dydaktycznej;

7) tworzenia programów autorskich i wprowadzania innowacji pedagogicznych;

8) oceny pracy oraz dorobku zawodowego.

 1. Nauczyciel ma obowiązek:

1) poznania osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowania ich rozwoju psychofizycznego, poznawania i kształtowania uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru,

2) rzetelnego i systematycznego przygotowania sie do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki,

3) prawidłowego realizowania programu nauczania i dążenia do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników,

4) doskonalenia zawodowego, troski o warsztat pracy i wyposażenia pracowni,

5) stwarzania warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno - wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowania umiejętności dobrze zorganizowanej pracy umysłowej, zespołowej i indywidualnej,

6) kształtowania postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażania do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju,

7) upowszechniania samorządności jako metody wychowawczej,

8) ochrony uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia,

9) systematycznej współpracy z domem rodzinnym uczniów,

10) zachowania bezstronności w ocenie uczniów,

11) poinformowania uczniów i rodziców na początku roku szkolnego o realizowanym programie i wymogach edukacyjnych,

12) dostosowania wymagań edukacyjnych na podstawie opinii (orzeczenia) poradni psychologiczno-pedagogicznej,

13) poinformowania uczniów o ich prawach i obowiązkach.

14.Zadania nauczyciela-wychowawcy:

1) Programowanie i organizacja procesu wychowania w zespole, w szczególności:

 1. a) tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowanie do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie;
 2. b) rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym, a także między wychowankami, a społecznością szkoły;
 3. c) podejmowanie działań wdrażających zespół klasowy do samowychowania i samorządności;
 4. d) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynacja ich działań wychowawczych, organizacja indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami w nauce;
 5. e) współpraca z rodzicami wychowanków, informowanie ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włączanie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy;
 6. f) prowadzenie dokumentacji klasowej i każdego ucznia (dziennik, arkusz ocen, świadectwa szkolne).
 7. Uprawnienia nauczyciela-wychowawcy:

1) współdecydowanie z samorządem klasowym i rodzicami o programie i planie działań wychowawczych;

2) uzyskiwanie pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej od Dyrektora szkoły;

3) ustalanie oceny z zachowania zgodnie z zapisami WSO;

4) stosowanie własnych form nagradzania i motywowania ucznia w porozumieniu z klasowa radą rodziców i dyrekcją szkoły;

5) wnioskowanie do dyrekcji szkoły, służby zdrowia i placówek specjalistycznych w sprawach dotyczących rozwiązania problemów zdrowotnych swoich wychowanków.

 

 1. Nauczyciel-wychowawca odpowiada:

1) służbowo przed Dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowawczych w swojej klasie;

2) Za życie, zdrowie i bezpieczeństwo swoich wychowanków podczas wszystkich zajęć szkolnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę;

3) za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły;

4) za poziom opieki i pomocy indywidualnej wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej i rodzinnej;

5) za prawidłowość prowadzenia dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

 

 • 87

 

Prawa i obowiązki pracowników niepedagogicznych określa Regulamin Pracy.

 • 88

 

 1. Gimnazjum może obrać sobie patrona w osobie lub instytucji historycznej uosabiającej ideały przyświecające społeczności szkolnej.
 2. Gimnazjum może posiadać godło i sztandar oraz własny ceremoniał szkolny.
 3. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

 • . 89

 

Budżet Zespołu tworzy się z opłat rodziców oraz dotacji budżetowej, której wysokość określają odrębne przepisy.

 • . 90

 

Dotacja, o której mowa w par. 89 podlega rozliczeniu wobec organu dotującego, zgodnie                 z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

 • 91

 

Zespół używa pieczęci i stempla według ustalonego wzoru.

 

 • 92

Tekst niniejszego statutu może być nowelizowany na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej przez Osobę Prowadzącą Zespół.

 

 • 93

 

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentacje bieżącą i archiwalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • 94

 

 1. Statut nadaje oraz wprowadza zmiany Osoba Prowadząca Zespół.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress